Regulaminy

 

Regulamin sklepu internetowego MG home

 


§ 1
Sklep internetowy MG home

1.    Sklep internetowy MG home (dalej jako „Sklep Internetowy”) znajduje się na stronie internetowej www.mghome.com.pl.
2.    Właścicielem Sklepu Internetowego jest spółkę MG Home spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000393672, NIP 951-234-62-84, REGON 144305950 (dalej jako „Spółka”).


§2
Ogólne warunki zamówień

1.    Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej jako „Klient”)
2.    Zamówienie na produkty może być składane przez Klienta przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, wyłącznie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
3.    Składanie zamówień następuje poprzez wybór produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i kliknięcie opcji „DO KOSZYKA”.
4.    W celu zakończenia zamówienia, po wybraniu produktów, Klient zobowiązany jest do wybrania sposobu dostawy zamówienia oraz sposobu płatności ceny.
5.    W przypadku posiadania przez Klienta bonu rabatowego na zakupy w Sklepie internetowym Klient powinien wybrać dodatkową opcję „Aktywuj” po wpisaniu w polu „Bon rabatowy” kodu rabatowego.
6.    W Sklepie Internetowym możliwe jest dokonywanie zakupów w trzech trybach:
a.    tryb „zwykły” - polega na zakupie towarów w drodze uprzedniej rejestracji w Sklepie internetowym. Zapłaty można dokonać przelewem tradycyjnym, kartą kredytową lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU.pl, lub dokonać zamówienia i wybrać opcję za pobraniem. Podczas rejestracji Klient podaje dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres e-mail.
b.    tryb „szybki zakup” – polega na zakupie towarów bez rejestrowania się w Sklepie internetowym. Zapłaty można dokonać przelewem tradycyjnym, kartą kredytową lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU.pl. Klient podaje następujące dane dostawy: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu.
c.    tryb „Konto PayU” - Klient po dokonaniu wyboru towarów zostaje przekierowany do systemu PayU.pl, w którym dokonuje logowania/rejestracji i dokonuje płatności przelewem elektronicznym lub karta kredytową.
7.    Niezależnie od wybranego trybu zakupów możliwe jest wybranie dodatkowej opcji „Zapakuj jako prezent”. W przypadku wybrania tej opcji Zamówienie złożone przez Klienta zostanie przesłane na dowolny adres wskazany przez Klienta. Zapłata za zamówienie może być dokonane przelewem tradycyjnym, kartą kredytową lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU.pl.
 

§ 3
Zamawianie produktów

1.    Po prawidłowym wypełnieniu formularza zamówienia przez Klienta, serwer Sklepu Internetowego wysyła automatycznie wiadomość e-mail do Klienta w celu informacyjnym. Wiadomość, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie zawierać informację na temat wartości zamówienia, kosztów przesyłki oraz niezbędne dane Spółki do wykonania przelewu, w przypadku wyboru sposobu płatności jako przelew.
2.    Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi w momencie, gdy Klient dokona zapłaty za zamówienie za pomocą przelewu tradycyjnego, przelewu elektronicznego lub karty kredytowej w systemie płatności elektronicznych PayU.pl. W przypadku gdy Klient wybrał opcję płatności za pobraniem, zamówienie zostaje wysłane po kontakcie telefonicznym lub mailowym zainicjowanym ze strony Spółki, w celu potwierdzenia wysyłki zamówienia.
3.    Datą dokonania płatności jest data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany w formularzu zamówienia.
4.    Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty najpóźniej w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu na zapłatę zamówienie zostanie anulowane.
5.    Faktura VAT wystawiona przez Spółkę, obejmująca cenę zamówienia będzie znajdowała się w paczce zawierającej zamówiony towar. W przypadku wybrania opcji ”Zapakuj jako prezent” faktura VAT będzie przesłana osobno na adres Klienta, a nie na adres dostawy.


§ 4
Czas dostawy

1.    Czas dostarczenia zamówienia do Klienta wynosi przeciętnie od 4-6 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji, zgodnie z pkt 10 powyżej.
2.    Spółka zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji zamówienia i dostawy w okresie przedświątecznym (listopad, grudzień). W takim przypadku Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie i o przewidywanym terminie dostawy.
3.    Na czas dostarczenia Zamówienia wpływ ma wybór sposobu dostawy -. Poczta Polska dostarcza przesyłki w terminie ok. 2-3 dni roboczych, kurier zazwyczaj w ciągu 24-48 godzin.
4.    Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia w przypadku podania przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu.
 


§ 5
Brak towaru w magazynie

1.    W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności z przyjęciem zamówienia do realizacji, w szczególności na skutek braku towarów w magazynach, Spółka poinformuje o tym fakcie Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej wyjaśnienie przyczyn problemów z realizacją zamówienia wraz z podaniem przybliżonej daty realizacji zamówienia (jeżeli to możliwe).
2.    W przypadku problemów z realizacją części zamówienia Spółka skontaktuje się z Klientem. Klient będzie uprawniony (wedle swojego wyboru) do anulowania swojego zamówienia w całości albo anulowania zamówienia w części, której realizacja nie jest możliwa.
3.    W przypadku jedynie przejściowych kłopotów związanych z realizacją części zamówienia, w szczególności w skutek przejściowego braku towarów w magazynie Spółka i Klient ustalą nowy termin jej realizacji. Jeżeli zaproponowany Klientowi nowy termin realizacji zamówienia będzie niezadowalający Klient będzie uprawniony do anulowania zamówienia w tej części.
4.    W przypadku anulowania całości lub części Zamówienia, jeżeli Klient dokonał uprzedniej zapłaty ceny, Spółka dokona zwrotu całej wpłaconej przez Klienta kwoty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia, w którym zamówienie lub jego część została anulowana.


§ 6
Postępowanie reklamacyjne

1.    Produkty objęte zamówieniem przed wysłaniem do Klienta podlegają dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. Jednak w przypadku, gdy po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne, ma prawo do złożenia w Sklepie Internetowym reklamacji.
2.    Reklamacja może zostać złożona w ciągu 2 lat od daty doręczenia Klientowi zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził on niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomił Spółkę o stwierdzonej niezgodności.
3.    Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, na adres: Dział Obsługi Klienta Mg home: ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa.
4.    W reklamacji należy obowiązkowo podać: imię i nazwisko Klienta, dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość), nazwę, numery, ilość, towarów, które są reklamowane, powód reklamacji wraz ze wskazaniem konkretnych wad, wskazanie czy ewentualny zwrot pieniędzy ma zostać dokonany przelewem, wraz z podaniem numeru konta, nr faktury lub paragonu
5.    Do reklamacji obowiązkowo musi być dołączony produkt, który w ocenie Klienta posiada wady, jak również dowód jego zakupu (faktura vat lub paragon)
6.    W przypadku reklamacji produktu zamówionego w opcji „Zapakuj jako prezent” do reklamacji zamiast dowodu zakupu musi być załączony:
- w przypadku wysyłki kurierskiej- list przewozowy
- w przypadku wysyłki Pocztą Polską – etykieta z numerem nadawczym  z paczki
7.    W przypadku uzasadnionej reklamacji, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania Spółka powiadomi Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji i naprawi wadliwy produkt lub wymieni go na wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu) poinformuje o tym Klienta i zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne wskazane przez siebie i dostępne w sklepie towary (wedle wyboru Klienta). W przypadku możliwości naprawy/wymiany produktu pracownik Spółki skontaktuje się Klientem w celu ustalenia terminu oraz trybu dostawy/ wymiany.
8.    W przypadku uznania przez Spółkę reklamacji za zasadną zwróci ona Klientowi udokumentowane koszty wysłania produktu wraz z reklamacją.
9.    Spółka nie będzie przyjmowała reklamacji wysłanych na inny adres niż wskazany w niniejszym Regulaminie ani wysłanych na jej koszt.
10.    Nie stanowią podstaw reklamacji różnice w wyglądzie produktów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi przez Klienta w Sklepie Internetowym, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
11.    Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem e-mail sklep@mghome.com.pl , numerem telefonu 022-100-64-64 lub adresem: ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa

§ 7
Gwarancja producenta

1.    Produkty sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.
2.    W przypadku chęci skorzystania przez Klienta z uprawnień wynikających z gwarancji Klient zobowiązany jest do postępowania zgodnie z dokumentem/kartą gwarancyjną produktu znajdującą się w jego opakowaniu.


§ 8
Odstąpienie od umowy

1.    Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej jako „Konsument”) może odstąpić od umowy sprzedaży i zwrócić produkty objęte zamówieniem bez konieczności podawania przyczyn odstąpienia.
2.    Konsument w celu realizacji uprawnienia, o którym mowa pkt 1 powyżej, powinien w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktów objętych zamówieniem złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy dokonać zwrotu otrzymanych produktów.
3.    Warunkiem przyjęcia zwrotu towaru jest jego odesłanie w stanie niezmienionym .
4.    Wzór oświadczenia o odstąpieniu przez Klienta znajduje się każdorazowo w przesyłce.
5.    W celu usprawnienia realizacji procedury zwrotu towaru zaleca się aby konsument wypełnił we właściwy sposób formularz zwrotu, znajdujący się na stronie internetowej Sklepu Internetowego MG home (wszystkie pola podkreślone i pogrubione znajdujące się na formularzu muszą zostać wypełnione).
6.    Formularz zwrotu w wersji do wydrukowania znajduje się na stronie Sklepu Internetowego  w dziale "Zwroty”.
7.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient powinien przesłać na następujący adres Spółki: MG home Sp. z o.o. Dział Obsługi Klienta Sklepu Internetowego: ul. Poleczki 23, 02-822 Warszawa.
8.    Odstąpienie od umowy odbywa się na koszt Konsumenta. Spółka nie będzie przyjmowała korespondencji wysłanej do niej na jej koszt oraz za pobraniem.
9.    Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Dział Obsługi Klienta Sklepu Internetowego skontaktuje się z Konsumentem w celu omówienia szczegółów zwrotu ceny zapłaconej przez Konsumenta.
10.    Spółka gwarantuje Konsumentowi zwrot równowartości ceny zakupionych produktów. Środki pieniężne zostaną wysłane do Klienta w ciągu 3 dni roboczych poprzez Pocztę Polską lub przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta, w zależności od tego, jaką wersję wybierze Klient.


§ 11
Dane osobowe

1.    Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak i zapisanie się na Newsletter’a MG home wymaga uprzedniego przekazania przez Klienta Spółce swoich danych osobowych.
2.    Spółka informuje, że dane osobowe Klientów będą przechowywane w zbiorach danych „Sklep Internetowy MG home” oraz „Newsletter MG home”, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
3.    Administratorem danych osobowych jest Spółka.
4.    Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest ono konieczne do dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym, realizowania przez Spółkę zamówień Klienta w Sklepie Internetowym oraz otrzymywania przez Klienta Newsletter’a MG home.
5.    Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub na potrzeby przesyłania Newsletter’a MG home, jak również w celu prowadzenia akcji promocyjnych, marketingowych i reklamowych Spółki, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych.
6.    Klient ma prawo wglądu do swoich danych, prawo do ich poprawiania, jak również prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.


§ 12
Newsletter MG home

1.    Klient ma możliwość otrzymywania bezpłatnie Newsletter’a MG home.
2.    W celu otrzymywania Newsletter’a MG home Klient, korzystając z formularza „Newsletter Mg home” znajdującego się w stopce i nagłówku lub zaznaczając opcję "Chce otrzymywać informacje o nowościach, wyprzedażach i promocjach." w formularzu rejestracji konta oraz składaniu zamówienia, musi podać swój adres e-mail, na który będzie otrzymywał drogą elektroniczną Newsletter MG home.
3.    Zapisanie się na Newsletter MG home oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę MG home sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od spółki MG home sp. z o.o. i jej partnerów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4.    Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter’a poprzez kliknięcie na link zawarty w każdym newsletterze oraz w ustawieniach konta po zalogowaniu się na stronie.


§ 13
Postanowienia końcowe

1.    Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 roku) na adres mailowy oraz w formie wiadomości sms na nr telefonu wskazany w formularzu zamówienia.
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
3.    Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu po wcześniejszym poinformowaniu Klienta. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia udostępnienia na stronie internetowej Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu.
4.    Wszelkie spory mogące wynikając ze stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd powszechny wyłącznie po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.
5.    Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19 października 2012 roku.